تبلیغات
↗️⚜ دختــرونه ⚜↖️ - یک ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ
↗️⚜ دختــرونه ⚜↖️

_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*

مدیر وبلاگ : firoozeh jooni

یک ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ

یکشنبه 25 بهمن 1394  ساعت: 11:01 ب.ظ

کامنت() 

یک ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ,ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﻡ ﻓﺪﺍﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺶ ﻣﯿﺸﻮﻡ

ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺵ ﺭﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﺮﻭﺩ

ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻫﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺰﺩ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ

ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ

ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻫﺎ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﮔﺮﮔﻬﺎ !!!
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ نیستند

ﭘﺪﺭﺕ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺡ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﻭﻡ

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺧﺘـــــــﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺖ
ﺷﺒﯿﻪ ﺧـــــــــﻮﺩﻡ

ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗـــــــﻮﯼ ﺗﺮ ••●
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺨﺸﻨـــــــــﺪﻩ ﺗﺮ ••●
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬــــــــــﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮ ••●
ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﭘـــــــــﺪﺭﺵ !!!

 نوشته شده توسط:firoozeh jooni

ویرایش:چهارشنبه 28 بهمن 139411:20 ق.ظ

BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 10:09 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to grasp a lot about
this, such as you wrote the e-book in it or something. I believe that you can do with a few p.c.

to power the message home a bit, however other than that, this is excellent blog.
An excellent read. I will certainly be back.
مینوش
چهارشنبه 5 اسفند 1394 01:49 ب.ظ
خیلی عالیه عزیزم
پاسخ firoozeh jooni :
ملیکا
دوشنبه 26 بهمن 1394 05:47 ب.ظ
wow !!!
پاسخ firoozeh jooni :
Rofagha
دوشنبه 26 بهمن 1394 01:48 ب.ظ
جالب بود...
پاسخ firoozeh jooni : خیلی ممنون از حضورت ابجی جونی
یوون وو
یکشنبه 25 بهمن 1394 11:14 ب.ظ
سلام خوبی عزیزم؟
آنلاینی؟
پاسخ firoozeh jooni : فدات نفسی
اره برا چی؟
یوون وو
یکشنبه 25 بهمن 1394 11:13 ب.ظ
سلام مرسی آجی
پاسخ firoozeh jooni : سلام عزیزم خوهش
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

لینکستان

لینکدونی

صفحات جانبی

نظرسنجی

  • نظرت در مورد وبم ؟؟!
آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو


هاست لینوکس داخل ایران خرید سرور مجازی هاست ویندوز داخل ایران ساخت کد آهنگ

پشتیبانی

Unborn 8.0 White Pointer